Composició Concurs Concurs d'Harmonització de Nadales Valencianes

II Concurs d’Harmonització de Nadales Valencianes

II Concurs d’Harmonització de Nadales Valencianes

Cartell 20161. OBJECTE
És objecte de les presents bases establir el procediment que ha de regir el Concurs d’harmonització de nadales populars valencianes, que convoca l’Ajuntament, en col·laboració amb la Coral Borrianenca de Borriana, a fi d’estimular l’ampliació del repertori coral nadalenc valencià i donar lloc a la interpretació d’obres inèdites.

2. PARTICIPANTS
Poden participar-hi tots els músics majors de 18 anys, residents o nascuts a la Comunitat Valenciana, sense límit d’edat.
No poden obtenir la condició de beneficiàries les persones en què concórrega alguna de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari previstes en l’article 13 de la Llei general de subvencions o que no es troben al corrent de les seues obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social o del mateix Ajuntament.

3. CARACTERÍSTIQUES I CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DELS DISSENYS
1. Les composicions han de ser en valencià, originals i inèdites, a quatre veus mixtes i han de consistir en harmonitzacions de qualsevol nadala tradicional valenciana.
2. L’estil és lliure, la duració ha de situar-se entre dos i quatre minuts, no excedint mai els cinc minuts, i han de ser de fàcil execució per tal de possibilitar la seua interpretació per qualsevol cor aficionat sense especials coneixements musicals.
3. Criteris: el jurat ha de valorar molt especialment la relació entre facilitat d’execució i qualitat d’harmonització.

4. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
El termini de presentació comprén des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP fins al 10 d’octubre de 2016.
Les obres s’han de presentar de manera anònima i, per tant, no poden ser presentades amb la firma de l’autor/a ni amb qualsevol altre signe que poguera identificar-ne l’autor/a.
Les obres s’han de presentar manuscrites en original i quatre còpies, o digitalitzades en format .mus (aplicació Finale) en suport de CD, USB, SD. En qualsevol cas també s’han de presentar les còpies en paper. En un sobre tancat, en el qual ha de figurar un lema (sobre 1).

En un altre sobre a part, també tancat, en el qual ha de figurar el mateix lema, s’ha d’incloure una fitxa amb les dades següents: nom, adreça, telèfon, correu electrònic, biografia de l’autor/a, títol de l’obra i procedència de la nadala harmonitzada (sobre 2).
Tots dos sobres han de presentar-se dins d’un altre sobre més gran, a l’Ajuntament de Borriana, al Departament de Participació Ciutadana (2a planta), en horari de 9.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres, fins a les 14.00 h del dia respectivament assenyalat com a final de termini.
Els treballs també poden presentar-se en qualsevol altra de les formes establides en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5. QUANTIA DEL PREMI
1. S’estableix un primer premi de 600 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 334.48900029, denominada Concurs composició nadales, del Pressupost municipal vigent. També poden concedir-se fins a tres mencions d’honor o accèssits sense quantia monetària.
2. Els premis estan subjectes a la corresponent retenció en concepte d’IRPF, d’acord amb el que disposa la legislació aplicable.

6. JURAT DEL CONCURS
El jurat està format per les persones següents:
President: regidor delegat de Cultura.
Secretari: el tècnic municipal de Cultura, o funcionari de la Secció IV, amb veu i sense vot.
Vocals: tres persones designades per resolució de l’Alcaldia a proposta del regidor delegat de Cultura:
– el director titular de la Coral Borrianenca.
– un cap de corda d’un grup coral.
– una persona de reconeguda solvència en el món de la música.

7. RESOLUCIÓ DEL CONCURS
1. La decisió del jurat és inapel·lable, la presentació dels treballs al concurs implica la total acceptació de totes les bases i de la resolució del jurat.
2. La resolució s’ha de fer pública en el web i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant el mes d’octubre.
3. La decisió del jurat pot proposar que es declare desert el concurs si, al seu parer i motivadament, cap dels treballs presentats tinguera la qualitat suficient.
4. El jurat ha d’adoptar les seues decisions o dictàmens amb total independència iatenent únicament als criteris indicats en aquestes bases.
5. Les composicions que obtinguen el premi i els accèssits seran interpretades per la Coral Borrianenca en el XXXIII Concert de Nadal que se celebrarà el dia 26 de desembre de 2016, en lloc i hora per determinar.
El jurat pot recomanar a la Coral la interpretació d’altres obres no premiades.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el Concurs implica automàticament l’acceptació de les presents bases.

http://www.burriana.es/index.php/va/

0 comments on “II Concurs d’Harmonització de Nadales Valencianes

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: